Balans

31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA € x 1.000 € x 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.146 2.627
Inventaris en inrichting 768 891
Andere vaste bedrijfsmiddelen 627 1.056
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 8.323 8.438
11.864 13.012
Financiële vaste activa
Deelnemingen 506 506
Beleggingen 13.657 11.982
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 38.129 29.206
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 3.096 3.330
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3 140
Pensioenpremie 2 -
Overige vorderingen 5.581 5.345
Overlopende activa 1.210 1.226
Liquide middelen 11.738 14.445
TOTAAL 85.786 79.192
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 4.091 4.395
Reserve Koersverschillen Beleggingen 1.136 -
37.624 36.792
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.869 1.837
Overige voorzieningen 2.382 2.329
4.251 4.166
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Leveranciers 12.497 10.568
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.340 1.819
Pensioenpremie 8 15
Overige schulden 16.023 12.025
Overlopende passiva 13.043 13.807
43.911 38.234
TOTAAL 85.786 79.192