Exploitatierekening

2019 2018
Baten € x 1.000 € x 1.000
Media-aanbod 111.920 103.656
Programma-gebonden eigen bijdrage 3.252 4.936
Opbrengst programmabladen 26.892 28.424
Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.246 2.049
Opbrengst verenigingsactiviteiten 2.392 2.577
Barteringbaten 564 624
Som der bedrijfsopbrengsten 147.266 142.266
Lasten
Lonen en salarissen -27.186 -26.763
Sociale lasten -7.078 -6.588
Afschrijvingen op materiële vaste activa -1.557 -2.302
Directe productiekosten -100.846 -96.037
Overige bedrijfslasten -10.692 -11.004
Barteringlasten -564 -624
Som der bedrijfslasten -147.923 -143.318
Bedrijfsresultaat -657 -1.052
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren 23 33
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 339 381
Rentelasten en soortgelijke kosten - -
Som der financiële baten en lasten 362 414
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -295 -638
Belastingen -9 -11
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -304 -649
Over te dragen reserve voor media-aanbod - -
Exploitatiesaldo na overdracht -304 -649
FTE gemiddeld 393 396
FTE ultimo 398 389