Verslag Raad van Toezicht

Focus op transparantie

Toezicht houden van kernwaarden

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Vereniging AVROTROS en heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van de Statutaire Directie. De Raad van Toezicht is onder meer verantwoordelijk voor goedkeuring van het door de Statutaire Directie bepaalde beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de algemene gang van zaken in de Vereniging AVROTROS en het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging.

Vanuit de rol die de Raad van Toezicht heeft, wordt de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde gestaan. Bij de vervulling van de taken kijkt de Raad van Toezicht naar het belang van de Vereniging AVROTROS, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen. Hierbij wordt geen invloed uitgeoefend op de inhoud van de programmering, maar wordt wel de kleur van de omroep bewaakt.