Directieverslag

Focus op onze maatschappelijke waarde

Bijdragen aan een leefbare samenleving

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2019 is Nederland getroffen door het coronavirus dat wereldwijd is uitgebroken. Dit virus, en de maatregelen die daartegen worden genomen, hebben ook gevolgen voor AVROTROS. Deze worden verder in dit verslag toegelicht onder risicomanagement en in de toekomstparagraaf.

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
Het jaar 2019 was voor AVROTROS een succesvol jaar. Maar 2019 was ook het jaar waarin de langverwachte brief van de minister is uitgekomen over de toekomst van de publieke omroep. De plannen in deze brief zijn van wezenlijk belang voor de toekomst van AVROTROS. Uitgangspunt van de minister is om de visie in deze brief te vertalen in nieuwe wetgeving die moet leiden tot aanpassingen van het bestel per 2022. In de brief beschrijft de minister een aantal maatregelen die ertoe moeten leiden dat de publieke omroep toekomstbestendig wordt. Dit betreft maatregelen op het gebied van de maatschappelijke worteling, inzake de programmering en de distributie, aangaande de financieringsbasis, op het gebied van het versterken van de organisatie en inzake de regionale en lokale omroep. Voor AVROTROS geldt dat met name de voorgestelde maatregelen op het gebied van de maatschappelijke worteling, de programmering en de financiering van groot belang zijn. De maatregelen op het gebied van programmering en distributie lijken op voorhand niet negatief voor AVROTROS. Er lijkt meer ruimte te worden gecreëerd voor interactie en binding met publiek. De directie stelt alles in het werk het belang van AVROTROS te behartigen bij zowel het ministerie, de NPO als in de politiek.

De maatregelen op het gebied van de maatschappelijke worteling sluiten aan bij het initiatief van de directie om de bijdrage van AVROTROS aan het publieke domein te laten onderzoeken en beschrijven door professor Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit. Zijn rapport is begin 2020 gepresenteerd aan de directie. De directie zal de uitkomsten van dit rapport bespreken met de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad en de uitkomsten zullen in het voorjaar worden gebruikt om de strategie aan te scherpen en hierover intern en extern te communiceren.