Compliance

Voorbeeld doet volgen

Open cultuur met duidelijke regels

De directie realiseert zich dat men een bijzondere verantwoordelijkheid heeft omdat de omroep publiek geld ontvangt om haar taken uit te oefenen. Integriteit is dan ook uitgangspunt van het beleid van AVROTROS. Belangrijk onderdeel daarvan is het voorkomen van belangenverstrengeling. Dit gebeurt

door te sturen op een open organisatiecultuur waarin wordt gesproken over normen en waarden. Specifiek voor leidinggevenden geldt dat er aandacht is voor voorbeeldgedrag. Voor alle medewerkers geldt dat jaarlijks wordt gevraagd om een compliance verklaring in te vullen waaruit blijkt dat geen sprake is van belangenverstrengeling. Daarnaast is een klokkenluidersregeling van kracht conform eerder genoemde code.

Naleving van de wet- en regelgeving behoort tot de primaire taken van AVROTROS. Er is een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet normering topinkomens, de Governance code Publieke Omroep 2018. In 2018 zijn de Governancecode van het CIPO en de Beleidsregels van het Commissariaat van de Media over Governance en Interne Beheersing vernieuwd. Veel van de daarin opgenomen uitgangspunten waren al onderdeel van de governancebepalingen binnen AVROTROS. Op een aantal punten zijn deze geactualiseerd en uitgewerkt o.a. in de Mediacode van AVROTROS.